II Kongres ESG – Kobieca moc w męskim świecie

 

Pochylenie się w strategiach ESG nad komponentem S, czyli Społeczeństwo, może stać się czynnikiem rzeczywistej zmiany zachowań na rynku pracy i przyczynić się do wymiernych korzyści dla pracowników, jak i dla pracodawców. Istnieje potrzeba wzmocnienia gwarancji równości wynagrodzeń kobiet i mężczyzn za taką samą pracę. Konieczne jest dążenie do wyrównywania szans udziału kobiet w życiu publicznym i w życiu gospodarczym, należy też walczyć ze wszystkimi czynnikami, w szczególności stereotypami, które zniechęcają kobiety do pełnego uczestnictwa w rynku pracy, a mężczyzn do podejmowania obowiązków opiekuńczych – to główne wnioski, płynące z sesji inauguracyjnej II Kongresu ESG – Liderzy zrównoważonego rozwoju na rzecz ekosystemu ESG.

Wydarzenie otworzyło odczytanie listu Mateusza Morawieckiego Prezesa Rady Ministrów Rzeczpospolitej Polskiej, który objął II Kongres ESG patronatem honorowym.

II Kongres ESG – Liderzy zrównoważonego rozwoju

„Nie ma wątpliwości, że świadomość i wrażliwość społeczeństwa na kwestie dotyczące zrównoważonego rozwoju w biznesie szybko rosną.” – Można przeczytać w liście Mateusza Morawieckiego Prezesa Rady Ministrów Rzeczpospolitej Polskiej do organizatorów i uczestników II Kongresu ESG – Liderzy zrównoważonego rozwoju na rzecz ekosystemu ESG. – „Potęgują się również wymagania, a zatem i związana z nimi presja ze strony inwestorów, partnerów biznesowych, jak i samych klientów. Ich uwaga coraz częściej skupiona jest wokół tego, czy dane przedsiębiorstwo dba o środowisko, traktuje godnie swoich pracowników, czy jest społecznie odpowiedzialne. A to tylko nieliczne aspekty działań firmy, które są kluczowe dla otoczenia. Nasuwa się więc wniosek, że właściwym kierunkiem na najbliższe lata jest osiągnięcie bardziej zrównoważonej działalności.” – Uważa premier Mateusz Morawiecki – Prezes Rady Ministrów Rzeczpospolitej Polskiej.

Wiemy, że projektowanie nowych rozwiązań powinno opierać się na myśleniu długofalowym. Wdrożenie strategii ESG początkowo może być wyzwaniem – dużym i kosztownym procesem, w krótkiej perspektywie. Za ESG nie kryją się jednak incydentalne inicjatywy, a działania długookresowe, które już teraz należy planować. Niespełnienie oczekiwań otoczenia przedsiębiorstwa w tym obszarze może przynieść szereg negatywnych konsekwencji – zahamowanie jego rozwoju, zmniejszenie przewag konkurencyjnych czy utrudnienie ekspansji na rynki zagraniczne. Z drugiej jednak strony wdrożenie strategii ESG niesie za sobą liczne korzyści nie tylko dla konkretnej firmy, ale i całej krajowej gospodarki” – napisał m.in. premier Mateusz Morawiecki – Prezes Rady Ministrów Rzeczpospolitej Polskiej, w liście kierowanym do organizatorów i uczestników II Kongresu ESG – Liderzy zrównoważonego rozwoju na rzecz ekosystemu ESG.

Następnie głos zabrał prof. Marcin Wiącek – Rzecznik Praw Obywatelskich, którego wystąpienie wprowadziło uczestników do sesji inauguracyjnej „Kobieca moc w męskim świecie”. Zaznaczył on m.in. w kontekście wojskowej napaści Federacji Rosyjskiej na Ukrainę 24 lutego 2022 r., że polskie państwo i polskie społeczeństwo stały się wzorcem dla innych, w jaki sposób należy traktować ludzi, którzy szukają schronienia przed wojną. Jednocześnie zauważył, że działania pomocowe były i są spontaniczne, dyktowane doraźnymi potrzebami, ale w dłuższej perspektywie potrzebne są i będą działania systemowe.

II Kongres ESG: transformacja zrównoważonego rozwoju

W odniesieniu do komponentu „S” czyli aspektu społecznego w ESG, RPO zwrócił uwagę na 3 istotne kwestie: nasilające się przejawy dyskryminacji pracowników ze względu na wiek (utrudnianie pracownikom z długim stażem kontynuacji kariery zawodowej, a młodym – nabywania od nich umiejętności), wysoce niezadawalający poziom aktywności zawodowej osób z niepełnosprawnościami oraz rolę kobiet na rynku pracy.

„Nieustająco trzeba mówić o szklanych sufitach, o segregacji poziomej na rynku pracy, o niższych płacach czy ubóstwie emerytalnym kobiet, a wszystkie te problemy w dzisiejszych trudnych czasach ulegają zaostrzeniu.” – Uważa prof. Marcin Wiącek– Rzecznik Praw Obywatelskich. – „Dlatego wyrównywanie szans i eliminacja wszelkich dyskryminujących kobiety praktyk uważam za wielką potrzebę chwili, w jakiej żyjemy. Walczymy o to od lat, ale dzisiaj mamy wyjątkową szansę, a nawet obowiązek uczynić w tej sprawie znaczący, realny krok.” – Twierdzi prof. Marcin Wiącek – Rzecznik Praw Obywatelskich.

W sesji inaugurującej pt.„Kobieca moc w męskim świecie” wystąpiły: Barbara Socha – Pełnomocnik Rządu ds. Polityki Demograficznej, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rodziny i Polityki Społecznej oraz przedstawicielki organizacji pozarządowych: Miroslava Keryk – prezes Fundacji Nasz Wybór, Magdalena Pawlak – prezes Fundacji Dorastaj z Nami i Weronika Olena Marczuk – prezes Towarzystwa Przyjaciół Ukrainy. Dyskusję prowadziła Dominika Sikora, zastępca redaktora naczelnego Dziennika „Gazeta Prawna”.

II Kongres ESG – „Liderzy zrównoważonego rozwoju na rzecz ekosystemu ESG”

„Stoimy przed globalnym wyzwaniem osiągnięcia zrównoważonego rozwoju m.in. poprzez odpowiednie standardy zarządzania czynnikami środowiskowymi, społecznymi oraz dotyczącymi ładu korporacyjnego (ESG). Myśląc strategicznie, z perspektywy pracodawcy, ważne powinno być szersze spojrzenie na komponent „S” – Społeczeństwo, czyli kulturę organizacyjną, czy sposób zarządzania pracownikami.” – Uważa Barbara Socha – Pełnomocnik Rządu ds. Polityki Demograficznej, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rodziny i Polityki Społecznej. – „Pochylenie się nad tym aspektem może stać się czynnikiem rzeczywistej zmiany zachowań na rynku pracy i przyczynić się do wymiernych korzyści dla pracowników, jak i dla pracodawców. Jak wynika z badań „Pracownik i jego rodzina: nowe spojrzenie na „S” w ESG”, które przeprowadziliśmy we współpracy z Giełdą Papierów Wartościowych w Warszawie, stosowanie dobrych praktyk prorodzinnych wpływa korzystnie nie tylko na pracowników. Aż 79 proc. ankietowanych pracodawców, którzy wdrożyli w swoich przedsiębiorstwach rozwiązania wspierające osiąganie balansu między życiem zawodowym i prywatnym, zauważyło zwiększenie lojalności swoich pracowników oraz zmniejszenie ich rotacji. 69 proc. z nich obserwuje większe zaangażowanie w pracę u swoich podwładnych, a 33 proc. wyższą przeciętną produktywność na godzinę pracy” – Zwróciła uwagę Barbara Socha – Pełnomocnik Rządu ds. Polityki Demograficznej, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rodziny i Polityki Społecznej.

Zdaniem Magdaleny Pawlak, prezes Fundacji Dorastaj z Nami, kobiety przede wszystkim powinny wymagać od świata szacunku dla siebie i mieć te same prawa i przywileje, co mężczyźni. Jednak, by tak się stało najpierw muszą same w siebie uwierzyć. – „Zaakceptować swoją kobiecość, rozpoznać swoje mocne strony, zobaczyć swoją wyjątkowość a z cech, które je różnią od mężczyzn, uczynić swoją siłę. Ważne jest także, abyśmy my, kobiety, zrozumiały również wyjątkowość i inność mężczyzn.” – Uważa Magdalena Pawlak – prezes Fundacji Dorastaj z Nami. – „Trzeba pozwolić kobietom, żeby były kobiece, a mężczyznom, żeby byli męscy. Chociaż dzisiaj na Ukrainie, na pierwszej linii frontu walczą głównie mężczyźni, to po wojnie główny ciężar i zadanie przywrócenia normalności spadnie na kobiety. To kobiety będą musiały poradzić sobie z własną traumą, lękiem o siebie i o swoje dzieci. Ponadto będą musiały stawić czoła problemom swoich mężów, partnerów życiowych czy braci, którzy wrócili z wojny, nierzadko borykając się z PTSD (zespołem stresu pourazowego). Otworzy się wówczas nowa przestarzeń dla naszego pomagania Ukrainie – pomoc psychologiczna. Sądzę, że z jednej strony trzeba będzie przygotować ukraińskie kobiety na tę trudną sytuację a z drugiej, od razu zabezpieczyć wszelkie możliwości konkretnej pomocy. Przed nami więc jeszcze wiele okazji do wzajemnego zrozumienia, empatii, przyjaznych gestów i dobrych owoców kobiecej solidarności.” – Przekonuje Magdalena Pawlak – prezes Fundacji Dorastaj z Nami.

Energia atomowa w Polsce – stanowisko Instytutu Biznesu

Na dużą chęć integracji z polskim społeczeństwem uchodźczyń z Ukrainy, ale również przeszkody systemowe sprawiające im problem, zwróciła uwagę Miroslava Keryk – prezes Fundacji Nasz Wybór. – „Większość znalazła tutaj zatrudnienie, większość stara się znaleźć kursy języka polskiego. Ale te kobiety znalazły często zatrudnienie poniżej kwalifikacji. Jest duży problem z uznaniem kwalifikacji, z nostryfikacją dyplomów, dostępem do rynku pracy w wielu zawodach, które potrzebują dodatkowych zezwoleń. To duże wyzwanie, aby móc w Polsce wykorzystać ich potencjał i pomóc im znaleźć w Polsce lepiej płatną pracę, zgodną z ich wykształceniem.” – Uważa Miroslava Keryk – prezes Fundacji Nasz Wybór.

Według Weroniki Oleny Marczuk – prezes Towarzystwa Przyjaciół Ukrainy, Ukrainki w Polsce dostają duże wsparcie, ale nie czują jeszcze, że tu jest ich miejsce, nie czują więzi z nowym dla nich zupełnie krajem, co jest oczywiste. – „Wsparcie jest na tyle, na ile można pozwolić w społeczeństwie. Ukrainki nie są jeszcze dopuszczane, z różnych powodów, do tych procesów, które nazywamy już pełną integracją. Nawet nie ma takiej możliwości – po pierwsze język, po drugie ich własna chęć, a po trzecie ten tzw. ukraiński szklany sufit, bo nie na wszystko się pozwoli „obcym” ludziom. Uświadamianie tego powoduje, że wtedy zadajemy pytanie: a co z tym zrobić?” – Wyjaśnia Weronika Olena Marczuk – prezes Towarzystwa Przyjaciół Ukrainy. Jej zdaniem, konieczne jest przygotowanie systemowej adaptacji, co może nie być łatwe.

Instytut Biznesu – 10 lat

Główne rekomendacje na rzecz wdrożenia ESG – sesja inauguracyjna:

  • Istnieje potrzeba wzmocnienia gwarancji równości wynagrodzeń kobiet i mężczyzn za taką samą pracę.
  • Konieczne jest dążenie do wyrównywania szans udziału kobiet w życiu publicznym i w życiu gospodarczym.
  • Należy walczyć ze wszystkimi czynnikami, w szczególności ze stereotypami, które zniechęcają kobiety do pełnego uczestnictwa w rynku pracy, a mężczyzn do podejmowania obowiązków opiekuńczych.
  • Konieczne jest szanowanie przez pracodawców preferencji samych kobiet, dawanie im wyboru oraz wspieranie ich w wyborze, czy pracować na cały etat, czy na część etatu – na różnych etapach ich życia.
  • Niezbędne jest stworzenie polityki integracyjnej na poziomie lokalnym i centralnym oraz włączanie w prace nad nią migrantów, rozpoczęcie dyskusji o prawach wyborczych dla cudzoziemców, mieszkających już jakiś czas w Polsce

Celem II Kongresu ESG – Liderzy zrównoważonego rozwoju na rzecz ekosystemu ESG jest poszerzanie merytorycznej dyskusji dotyczącej standardów ESG w Polsce. Organizatorami Kongresu są Fundacja im. XBW Ignacego Krasickiego i Instytut ESG. Wątkiem przewodnim II Kongresu ESG – Liderzy zrównoważonego rozwoju na rzecz ekosystemu ESG była transformacja zrównoważonego rozwoju, którą wymusiła wojna za wschodnią granicą Polski. W ramach wydarzenie, w środę 25 stycznia 2023 r., odbyło się 7 paneli, podczas których eksperci, przedsiębiorcy, naukowcy i decydenci rozmawiali o kluczowych wyzwaniach związanych z raportowaniem ESG, wdrażaniem i zmianami związanymi ze zrównoważoną ewolucją.

Wydarzenie zostało objęte patronatem honorowym: Mateusza Morawieckiego – Prezesa Rady Ministrów, Ministra Klimatu i Środowiska, Ministerstwa Finansów, Minister Rodziny i Polityki Społecznej, Ministra Aktywów Państwowych, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Edukacji i Nauki Marzeny Machałek, Ministerstwa Rozwoju i Technologii, Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, Rzecznika Praw Obywatelskich, Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce, Piotra Mazurka – Pełnomocnika Rządu ds. Polityki Młodzieżowej, Związku Województw Rzeczypospolitej Polskiej oraz JM Rektora Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Patronat nadany został przez: Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, Polską Agencję Nadzoru Audytowego, Politechnikę Warszawską, Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości, Polską Agencję Inwestycji i Handlu.

Obiektyw Gospodarczy dla Instytutu Biznesu

Partnerem strategicznym są: Przedsiębiorstwo Państwowe „Porty Lotnicze”, Lasy Państwowe. Partnerami głównymi są: PKO Bank Polski, Grupa Żabka, Lidl Polska, PGE Polska Grupa Energetyczna, Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji operator „WorldSkills Poland”. Partnerami są: Diaverum, Fundacja Agencji Rozwoju Przemysłu, Bank Gospodarstwa Krajowego, Huawei Polska, KGHM Polska Miedź, Totalizator Sportowy, DS Smith oraz KGHM Polska Miedź. Partnerami wspierającymi są: Hubmedia, Bank Ochrony Środowiska, Bio Planet, PwC Polska, Stowarzyszenie Polska Wódka, Tatrzański Park Narodowy, Polfrost Internationale Spedition i Tarczyński.

Patronami merytorycznymi są: Instytut Biznesu, Związek Banków Polskich, Instytut Ochrony Środowiska – PIB, Instytut Staszica, Związek Wbrew – Ogólnopolski Związek Zawodowy Samozatrudnionych, Krajowa Izba Gospodarcza, Związek Pracodawców Klastry Polskie, PRME Chapter Poland, Fundacja Polskiego Godła Promocyjnego „Teraz Polska”, Pracodawcy Rzeczpospolitej Polskiej, Fundacja – Polski Instytut Rozwoju Rodziny oraz Global Compact Network Poland, Szkoła ESG, Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie. Partnerami badawczymi są: PSMM Monitoring &More oraz Ogólnopolski Panel Badawczy Ariadna. Partnerami medialnymi są: Agencja Informacyjna, Dziennik Gazeta Prawna, Gazeta Polska, Polska Agencja Prasowa, Super Biznes, Raport CSR.pl, Raport ESG, oESG.pl, PracodawcaGodnyZaufania.pl, Obserwator Gospodarczy, Akademia Zarządzania i Rozwoju, Teraz Środowisko

Centrum Informacji /art/ 26.01.2023