Spory korporacyjne trafią do arbitrażu

Okrągły stół ds. arbitrażu korporacyjnego zakończył obrady. Na podstawie głosów w dyskusji i materiałów zebranych podczas prac Zespołu zostanie zmodyfikowany projekt „Regulaminu dodatkowego w sporach uchwałowych”, następnie zostanie on przedłożony Radzie Arbitrażowej Sądu Arbitrażowego Krajowej Izby Gospodarczej pod obrady. Projektowi towarzyszyć będzie modelowa klauzula arbitrażowa.

„Wydaje się, że po przyjęciu regulaminu korporacyjnego w 2021 r., możliwy będzie arbitraż instytucjonalny przed Sądem Arbitrażowym Krajowej Izby Gospodarczej co najmniej w sporach o uchylenie lub stwierdzenie nieważności uchwały zgromadzenia wspólników spółki z ograniczoną odpowiedzialnością albo walnego zgromadzenia spółki akcyjnej.” – Wyjaśnia dr Konrad Czech, arbiter Sądu Arbitrażowego przy Krajowej Izbie Gospodarczej, który kierował pracami Zespołu ds. Arbitrażu Korporacyjnego.

Główny celem inicjatywy było omówienie perspektyw arbitrażu korporacyjnego w Polsce, konkretniej tzw. arbitrażu uchwałowego. W skład zespołu weszli teoretycy i praktycy arbitrażu – przedstawiciele środowisk akademickich, środowiska pełnomocników arbitrażowych, a także arbitrzy i sędziowie sądów powszechnych.

Zespół zwołano z inicjatywy Sądu Arbitrażowego przy Krajowej Izbie Gospodarczej. Uczestnicy oceniali opublikowany przez SA KIG projekt przepisów służących rozwiązywaniu sporów o zaskarżanie uchwał spółek kapitałowych. – „Warto podkreślić, że formuła spotkań stymulowała spontaniczną i szczerą wymianę spostrzeżeń. Każda zainteresowana pracami Zespołu osoba mogła, po zgłoszeniu się do sekretariatu  SA KIG, przedstawić na jego forum swoje przemyślenia w ramach otwartych konsultacji projektu „Regulaminu dodatkowego w sporach uchwałowych”. – Opowiada dr Konrad Czech, arbiter Sądu Arbitrażowego przy Krajowej Izbie Gospodarczej.

W trakcie posiedzeń dyskutowano, m. in.: nad zasadnością ograniczenia projektu regulaminu do sporów uchwałowych; możliwością wprowadzania w tego rodzaju sporach instytucji arbitra doraźnego (ang. emergencyarbitration); optymalnym uregulowaniem uczestnictwa w sporach uchwałowych przed sądem polubownym osób trzecich, w tym praw wspólników i akcjonariuszy, którzy nie zaskarżyli danej uchwały; czy nad problemem inkorporacji projektowanej przez Sąd Arbitrażowy Krajowej Izby Gospodarczej modelowanej klauzuli arbitrażowej w umowie lub statucie spółki. Niektóre z omawianych zagadnień, przede wszystkim problematyka emergencyarbitration, a także dopuszczalności prowadzenia wyłącznie elektronicznych akt postępowania arbitrażowego, wykroczyły poza materię stricte korporacyjną. Poruszono doniosłe i złożone zagadnienia.

Inicjatywa była wynikiem nowelizacji kodeksu postępowania cywilnego w zakresie sądownictwa polubownego, która weszła w życie we wrześniu 2019 roku. Zmiany w kodeksie stworzyły fundament do promocji arbitrażu jako metody rozwiązywania sporów ze stosunku spółki, torując drogę do odciążenia sądownictwa państwowego, m.in. w sporach uchwałowych.

Centrum Informacji /KAM/ 4.03.2021

Related Post