Trzeba pamiętać o kodzie 590

Młodzi Polacy świadomie chcą wybierać polskie produkty – ale nie kosztem jakości. Są też przeciwni administracyjnemu ograniczaniu dostępności produktów zagranicznych. To wnioski z badań „Wpływ tożsamości wspólnotowej i wiedzy ekonomicznej na wybory konsumenckie studentów” przeprowadzonych przez Instytut Staszica, w ramach projektu zrealizowanego przy wsparciu Narodowego Banku Polskiego.

Ponad trzy czwarte młodych Polaków (77,4 proc.) mając do wyboru produkt polski i zagraniczny wybierze produkt krajowy. Jako produkt polski młodzi definiują produkt wyprodukowany w Polsce, a nie na terenie całej Unii Europejskiej (85 proc. odpowiedzi).

Jednak niemal połowa (45,3 proc. respondentów) ma problem z połączeniem produktu z kodem 590 z jego polskim pochodzeniem. To wnioski z badania i raportu zrealizowanego „Wpływ tożsamości wspólnotowej i wiedzy ekonomicznej na wybory konsumenckie studentów”, a także towarzyszącej im konferencji, która odbyła się w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie.

Ponad 52 proc. respondentów jest przeciwnych administracyjnym ograniczaniu rynku dla zagranicznych produktów, aby wspierać polskie towary.

Niemal 56 proc. nie zgadza się, aby można było importować tylko te produkty, których nie można wytworzyć w kraju. 52 proc. uczestników badania stwierdziło, że polskie produkty są słabo promowane wśród samych Polaków, a 56,6 proc. uważa, że państwo nie przekonuje skutecznie konsumentów do kupowania rodzimych produktów.

Badanie było inspirowane modelem badawczym amerykańskich profesorów T. Shimpa i S. Sharma w którym respondenci określają na ile zgadzają się z podanymi stwierdzeniami za pomocą 5-stopniowej skali Likerta, gdzie 1 oznacza: „zdecydowanie nie zgadzam się”, a 5 – „zdecydowanie zgadzam się”.

Uczestnicząca w konferencji „Wpływ tożsamości wspólnotowej i wiedzy ekonomicznej na wybory konsumenckie studentów” profesor Agnieszka Domańska – prezes Instytutu Staszica zwróciła uwagę na możliwości interpretacyjne, związane z wynikami badania, w tym dwupoziomową tożsamość dzisiejszych młodych Polaków. Większość badanych uznała, że produkty z innych krajów Unii Europejskiej należy traktować jako zagraniczne. – „Czują się Europejczykami, wiedzą, że Polska była zawsze w Europie, mają Europę w sercu, ale jednocześnie czują się przede wszystkim Polakami. Podobnie jak Niemcy czują się przede wszystkim Niemcami a Francuzi Francuzami. Dlatego też Unia Europejska jednak jest postrzegana jako zagranica.” – Uważa profesor Agnieszka Domańska – prezes Instytutu Staszica.

Profesor Agnieszka Domańska – prezes Instytutu Staszica wskazała na kluczową rolę patriotycznych postaw konsumenckich dla rozwoju społeczno-gospodarczego przywołując dane z badania firmy konsultingowej Grant Thorton pokazujące, iż w przypadku zakupu produktu wytworzonego w Polsce, z każdej 1 złotówki w kraju zostaje 79 groszy, zaś w przypadku produktu wytworzonego zagranicą ok 20 groszy.

„Młodzi Polacy chcą kupować polskie produkty, ale chcą mieć wybór. Chcą, aby ich decyzja o wyborze produktu wynikała nie tylko z aspektu ekonomicznego, ale również z ich wolnej woli konsumenckiej.” – Twierdzi dr. Dawid Piekarz – wiceprezes Instytutu Staszica uczestniczący w konferencji „Wpływ tożsamości wspólnotowej i wiedzy ekonomicznej na wybory konsumenckie studentów”. Marcin Rosołowski – ekspert od kampanii medialnych, doceniając szereg instytucjonalnych inicjatyw promujących polskie produkty, m.in. przez Fundację Polskiego Godła Promocyjnego „Teraz Polska”, podkreślił również konieczność większej koordynacji działań oraz wypracowania przy aktywnym udziale państwa polskiego, systemowych rozwiązań wzmacniających trwałą i strategiczną promocję polskich produktów.

Instytut Staszica to niezależny think-tank, czyli niezależny komitet doradczy o charakterze organizacji non-profit, zajmujący się badaniami i analizami dotyczącymi spraw publicznych.

Powstał w 2013 roku dzięki ekspertom i publicystom ze środowiska konserwacyjnego. Zajmuje się kwestiami społecznymi i gospodarczymi w kontekście zrównoważonego rozwoju. Prezesem Instytutu Staszica jest dr hab. Agnieszka Domańska. W gronie współpracowników Instytutu znajdują się wykładowcy akademiccy, eksperci i publicyści.

Cele statutowe Instytutu Staszica to między innymi: promowanie pozytywnych aspektów zrównoważonego rozwoju w kontekście rozwoju i modernizacji Polski jako członka Unii Europejskiej; prowadzenie działalności edukacyjnej, naukowej i oświatowej w dziedzinie nauk społecznych, zaangażowania obywatelskiego, samorządności, oraz pozostałych przedmiotów działania Fundacji; wspieranie działań na rzecz wolnego rynku oraz wolności słowa i mediów, jako wartości zagwarantowanych w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.

Centrum Informacji /KAM/ 27.05.2021

Related Post