Wkrótce I Kongres ESG

 

Wyzwania klimatyczne i związane z nimi oczekiwania wobec przedsiębiorców powodują, że konieczna staje się platforma dialogu na rzecz ekosystemu ESG (Environmental, Social, Corporate Governance – środowisko, społeczeństwo, biznes). Odpowiedzią jest I Kongres ESG – „Liderzy zrównoważonego rozwoju na rzecz ekosystemu ESG”, adresowany do wszystkich zainteresowanych grup – od administracji rządowej, biznesu, organizacji pozarządowych po środowisko naukowe i medialne.

 

I Kongres ESG – Liderzy zrównoważonego rozwoju

 

Realizacja idei ESG jest odpowiedzią na najpoważniejsze światowe wyzwania cywilizacyjne. Wdrażanie z jednej strony może okazać się kosztowne, z drugiej strony rentowne, a skutkiem może być uzyskanie przewagi konkurencyjnej. Oczywiście rodzą się pytania jak finansować nakłady inwestycyjne? Jak rozwiązywać konflikty interesów? Jak zmieniać podejście do zastanej rzeczywistości aby rozwiązywać problemy i zagrożenia cywilizacyjne? To właśnie powody do organizacji I Kongres ESG – „Liderzy zrównoważonego rozwoju na rzecz ekosystemu ESG”

 

I Kongres ESG to inicjatywa liderów zrównoważonego rozwoju – czyli organizacji i środowisk zainteresowanych współpracą i na zasadach równopartnerstwa, na rzecz stworzenia w Polsce środowiska przyjaznego dla realizacji idei ESG, zarówno w sferze prawnej, jak i edukacyjnej. Celem wydarzenia jest rozpoczęcie merytorycznej dyskusji o standardach ESG i wypracowanie w tej kwestii rekomendacji dla Polski. I Kongres ESG zapoczątkowuje istnienie platformy dialogu. Wnioski i rekomendacje zostaną zawarte w specjalnym raporcie, który zostanie opublikowany po wydarzeniu. Kontynuacją działań będą cykl warsztatów i webinariów oraz stworzenie platformy wiedzy na temat ESG, w którą zaangażują się wszyscy liderzy inicjatywy.

 

Pierwsza edycja Forum Inwestycji

 

„Stawiamy na praktykę – konieczne są konkretne wskazówki dla przedsiębiorców, dlatego do współpracy, w inicjatywie Liderów zrównoważonego rozwoju na rzecz ekosystemu ESG, zapraszamy przedstawicieli wszystkich grup, zarówno rozwijających się w sposób zrównoważony, jak i pragnących dołączyć do tego grona.” – Wyjaśnia Damian Kuraś, dyrektor Instytutu ESG i organizator Kongresu. – „Zależy nam, by w naszym gronie znaleźli się przedstawiciele wszystkich kluczowych grup od przedstawicieli administracji rządowej, biznesu, po ekspertów, społeczników i naukowców. Tylko pracując wspólnie możemy wypracować praktyczne rozwiązania dla przedsiębiorców – bo to do nich skierowane są standardy zrównoważonego rozwoju, które ostatecznie wpłyną na nasze środowisko i wszystkie grupy społeczne.” – Uważa Damian Kuraś – dyrektor Instytutu ESG i organizator Kongresu

 

Komisja Europejska pracuje nad dyrektywą, dotyczącą raportowania przedsiębiorstw o ich działalności na rzecz zrównoważonego rozwoju (CSRD), która zastąpi aktualnie obowiązującą dyrektywę ujawniania informacji niefinansowych. Raportowane dane – zgodnie z założeniami nowej dyrektywy – mają być porównywalne, wiarygodne i istotne dla inwestorów i interesariuszy. Cel ten powiązany jest z wdrażaniem przez Unię Europejską Zielonego Ładu, a także strategią finansowania transformacji w stronę gospodarki zrównoważonej, które są niezbędnymi warunkami osiągnięcia neutralności klimatycznej przez Unię Europejską do 2050 r. Tym samym już od 2024 r. wszystkie duże spółki i duże grupy kapitałowe oraz spółki giełdowe (z wyłączeniem mikro) zostaną objęte obowiązkiem raportowania działań na rzecz zrównoważonego rozwoju. Prace nad dyrektywą jeszcze trwają, niemniej już konieczne jest przygotowywanie polskiej gospodarki do przejścia na jednolite europejskie standardy raportowania w tym zakresie.

 

Wiele przedsiębiorstw nie jest jeszcze przygotowanych na nowe regulacje i zobowiązania, a przygotowywanie utrudnia brak specjalistów. Potrzebna jest edukacja zarówno w kierunku raportowania podejmowanych inicjatyw na rzecz zrównoważonego rozwoju, jak i oszacowywania wpływów wywieranych na klimat, identyfikacji ryzyk zmian klimatycznych i opracowywania scenariuszy działania.

 

Społeczeństwo, gospodarka i środowisko na wokandzie

 

Odpowiedzią na rosnące potrzeby jest Kongres ESG – platforma dialogu i wypracowywania potrzebnych rozwiązań oraz dobrych praktyk w zakresie zrównoważonego rozwoju i edukacji. Pomysłodawcy inicjatywy – Liderzy zrównoważonego rozwoju na rzecz ekosystemu ESG oraz organizator Kongresu ESG zapraszają do współpracy wszystkie zainteresowane organizacje.

 

Kongres ESG odbędzie się w środę, 26 stycznia 2022 r. w Warszawie. Organizatorem Kongresu jest Instytut ESG – zespół doradczo-analityczny, działający w ramach Fundacji im. XBW Ignacego Krasickiego. Celem działania Instytutu jest wspomaganie rozwoju gospodarczego Polski poprzez tworzenie platformy dialogu na rzecz stworzenia ekosystemu ESG (Environmental, Social, Corporate Governance) w Polsce, upowszechniania raportowania ESG i wdrażania zasad zrównoważonego rozwoju. Współorganizatorami Kongresu są: RaportCSR.pl, Akademia Zarządzania i Rozwoju oraz Forum Pracodawcy Godnego Zaufania.

 

Centrum Informacji /KAM/ 27.11.2021

Related Post