Wyniki badania Family Business Survey 2023 opracowanego przez PwC Polska

 

Aż 88 proc. respondentów odnotowało wzrost, a jedynie 5 proc. spadek sprzedaży. W skali globalnej 71 proc. przedsiębiorstw rodzinnych odnotowało wzrost, a 8 proc. spadek. Jednocześnie 93 proc. polskich biznesów rodzinnych twierdzi, że ma jasno określony cel biznesowy, jednak wiele z nich nie podjęło niezbędnych działań, żeby zapewnić jego skuteczne osiągnięcie – wynika z polskiej edycji globalnego Badania Firm Rodzinnych „Family Business Survey 2023”, opracowanej przez PwC Polska.

Badani wykazują, że tylko 35 proc. respondentów biorących udział w badaniu Firm Rodzinnych „Family Business Survey 2023”, opracowanej przez PwC Polska, jest zdania, że ich organizacja ma solidne kompetencje cyfrowe. Jest to wynik poniżej średniej globalnej, która wynosi 42 proc. Podobnie w kontekście ESG, tylko 10 proc. polskich przedsiębiorstw rodzinnych przyznaje, że poświęca im „bardzo dużo” uwagi.

Instytut Biznesu przyznał nagrody „Ambasador” i „Certyfikaty Jakości”

93 proc. polskich biznesów rodzinnych twierdzi, że ma jasno określony cel biznesowy (średnia globalna: 79 proc.). Wiele z nich nie podjęło jednak niezbędnych działań, aby zapewnić jego skuteczne osiągnięcie, np. nie spisały go ani nie zakomunikowały go poza organizacją. Większość polskich organziacji rodzinnych wyznacza cele dotyczące zadowolenia klienta i wzrostu, a tylko nieliczne określają cele związane z różnorodnością i włączaniem (diversity & inclusion).

Główne priorytety stojące przed polskimi przedsiębiorstwami rodzinnymi w ciągu najbliższych dwóch lat to: ekspansja na nowe rynki lub segmenty klientów, zwiększenie inwestycji w innowacje oraz badania i rozwój, a także wprowadzenie nowych produktów i usług. Kluczowymi grupami priorytetowymi dla polskich biznesów rodzinnych są klienci i udziałowcy, a następnie dostawcy i pracownicy. Podobnie jak na całym świecie w zarządach polskich przedsiębiorstw jest mało kobiet i osób w wieku poniżej 40 lat.

 „Z polskim biznesem rodzinnym współpracujemy od ponad 30 lat. Wspierając przedsiębiorców na różnych etapach ich rozwoju, z przyjemnością obserwujemy jak dynamicznie rozwija się ten sektor gospodarki.” – Wyjaśnia Krzysztof Sieczkowski – partner PwC Polska, lider Praktyki Polskich Firm Prywatnych. – „Kiedyś dominowały w nim małe organizacje, zatrudniające poniżej 10 pracowników. Obecnie biznes rodzinny to bardzo często duże organizacje, o międzynarodowym zasięgu, które odpowiadają za około 20proc. polskiego PKB (wg danych Głównego Urzędu Statystycznego z 2021 roku). Aż 88 proc. polskich biznesów rodzinnych spodziewa się wzrostu w ciągu kolejnych dwóch lat (w porównaniu z 77 proc. na świecie). To ambitne, ale jednocześnie bardzo realne założenia. Przytoczone dane pokazują też jak dobrze polskie przedsiębiorstwa rodzinne opanowały zdolność radzenia sobie z kryzysem. Pandemia koronawirusa SARS-CoV-2 w latach 2020-2021, zakłócenia w łańcuchach dostaw, wojna rosyjsko-ukraińska, rozpoczęta 24 lutego 2021 r.  czy wysoka inflacja, pokazały w jak trudnym, zmiennym i wymagającym otoczeniu funkcjonujemy, a badanie Firm Rodzinnych „Family Business Survey 2023”, opracowanej przez PwC Polska, wskazuje, że przedsiębiorstwa rodzinne bardzo często radzą sobie z wyzwaniami lepiej niż pozostałe segmenty gospodarki.” – Twierdzi Krzysztof Sieczkowski – partner PwC Polska, lider Praktyki Polskich Firm Prywatnych.

Instytut Biznesu krytykuje lewe zwolnienia

Polskie przedsiębiorstwa rodzinne osiągnęły dobre wyniki w ostatnim roku obrotowym: 88 proc. respondentów odnotowało wzrost, a jedynie 5proc. – spadek sprzedaży. Dla porównania w 2021 r. 70 proc. polskich przedsiębiorstw, biorących udział w badaniu, wykazało wzrost, a 10 proc. – spadek (aczkolwiek wpływ na to miała pandemia koronawirusa SARS-CoV-2). Odpowiedzi w Polsce były bardziej optymistyczne niż średnia na świecie. W skali globalnej 71 proc. przedsiębiorstw rodzinnych odnotowało wzrost, a 8 proc. – spadek. Założenia dotyczące wzrostu na najbliższe 2 lata są bardzo ambitne. 88 proc. polskich biznesów rodzinnych spodziewa się bowiem w ciągu kolejnych dwóch lat wzrostu (w porównaniu z 77 proc. na świecie).

„Jak wskazują wyniki przeprowadzonych ankiet, aż 73 proc. polskich przedsiębiorstw rodzinnych wdrożyło pewien rodzaj strategii zarządzania – i to niewątpliwie jest pozytywna informacja.” – Wyjaśnia Piotr Woźniakiewicz – partner PwC Polska, lider zespołu ds. planowania sukcesji. – „Natomiast patrząc na szczegółowe wyniki, już tylko 10 proc. posiada statut lub protokół rodzinny (konstytucja rodzinna). Pozytywnym akcentem jest też, coraz powszechniejsze, zabezpieczenie majątku, na wypadek śmierci w drodze testamentu.” – Tłumaczy Piotr Woźniakiewicz – partner PwC Polska, lider zespołu ds. planowania sukcesji.

Obiektyw Gospodarczy dla Instytutu Biznesu

„Dlatego też PwC Legal podkreśla wagę planowania sukcesji – im wcześniej proces zostanie rozpoczęty i im więcej członków rodziny zostanie w niego zaangażowanych, tym większe szanse, że przedsiębiorstwo wzmocni swoją odporność na ryzyka jakie mogą wiązać się ze zmianą pokoleniową, szczególnie tą nagłą. Istotny jest nie tylko sam moment i sposób przekazania własności i władzy, ale także określenie wspólnych wartości, zasad oraz ról poszczególnych członków rodziny.” – Uważa Jacek Pawłowski – partner PwC Legal, radca prawny.

Polskie biznesy rodzinne częściej niż takie przedsiębiorstwa na świecie uważają, że są bardzo zaawansowane w niektórych obszarach, w tym jeżeli chodzi o zdolność dostosowania się/szybkiego podejmowania decyzji, zajmowania stanowiska w ważnych kwestiach i wdrożenia wewnętrznych procedur, za pomocą których pracownicy mogą odwoływać się od decyzji zarządu lub je kwestionować.

Tymczasem, jeśli chodzi o kwestie ESG, tylko 10 proc. polskich biznesów rodzinnych przyznaje, że poświęca im „bardzo dużo” uwagi. 35 proc. polskich przedsiębiorstw rodzinnych twierdzi, że obecnie „bardzo dużo” uwagi, energii, inwestycji i zasobów przedsiębiorstwa skupiają na innowacjach / badaniach i rozwoju (w porównaniu z 20 proc. na świecie). Jeśli chodzi o różnorodność i włączanie oraz kwestie ESG, osobę lub zespół dedykowany tym obszarom wyznaczyło zaledwie odpowiednio 20 proc. i 33 proc. polskich przedsiębiorstw rodzinnych.

Instytut Biznesu apeluje o sprawniejszy split payment

ESG to obszar, na który w coraz większym stopniu zwracają uwagę inwestorzy, kontrahenci i społeczeństwo – w kontekście działań podejmowanych przez dane przedsiębiorstwo. Biznesy rodzinne, podobnie jak inne organizacje, powinny również zwracać szczególną uwagę na ESG, ponieważ ma to kilka istotnych korzyści dla ich dalszego rozwoju oraz przetrwania na rynku. Tym bardziej, że większość polskich i zagranicznych biznesów rodzinnych przyznaje, że ESG nie znajduje się obecnie na ich liście priorytetów. Jednak ten trend wkrótce się zmieni, ponieważ dyrektywa CSRD (Dyrektywa o sprawozdawczości przedsiębiorstw w zakresie zrównoważonego rozwoju) wprowadzona przez Unie Europejską oraz kolejne, nowe regulacje, będą obejmowały coraz więcej przedsiębiorstw.” – Twierdzi Tomasz Barańczyk – partner PwC Polska, lider inicjatyw ESG.

Większość polskich organizacji rodzinnych uważa, że najważniejsze jest zaufanie ze strony klientów, pracowników i członków rodziny. Jednak zaledwie 50 proc. przedsiębiorstw sądzi, że klienci mają do nich pełne zaufanie, zaś w przypadku zaufania ze strony pracowników tego zdania jest jedynie 36 proc. respondentów badania Firm Rodzinnych „Family Business Survey 2023” opracowanej przez PwC Polska. Zaufanie ze strony dostawców jest postrzegane jako mniej istotne.” – Opowiada Tomasz Barańczyk – partner PwC Polska, lider inicjatyw ESG.

https://portal-informacyjny.com/akademia-zarzadzania-i-rozwoju-odpowiedzia-na-wyzwania-czasu/

Zaufanie pomiędzy członkami rodziny jest ogólnie oceniane jako duże, chociaż około jedna czwarta przedsiębiorstw przyznaje, że zaufanie pomiędzy niektórymi grupami jest umiarkowane lub ograniczone. Komunikacja między członkami rodziny jest oceniana stosunkowo pozytywnie, a 65 proc. respondentów twierdzi, że rodzina jest zgodna co do kierunku rozwoju przedsiębiorstwa (w porównaniu z 59 proc. na świecie).

„Zabezpieczenie przyszłej przewagi konkurencyjnej na obecnym rynku jest jednym z głównych wyzwań pracodawców.” – Twierdzi Katarzyna Komorowska – partner PwC Polska, zespół People & Organization. – „Wśród priorytetów inwestycyjnych powinien znaleźć się obszar „ludzki”, stanowiący rdzeń tożsamości biznesów rodzinnych. Specyfika rozwoju przedsiębiorstw rodzinnych powoduje, że dostają one na starcie większy kredyt zaufania ze strony przyszłych pracowników – głównie z uwagi na ograniczenie negatywnych elementów kultury korporacyjnej. Nie można zmarnować tego kapitału, ponieważ dobrze wykorzystany wpływa na pozyskiwanie specjalistów z rynku i ich retencję w kolejnych latach.” – Uważa Katarzyna Komorowska – partner PwC Polska, zespół People & Organization.

Rekomendacja Instytutu Biznesu dotycząca osób z niepełnosprawnościami i ich opiekunów

Większość polskich przedsiębiorstw rodzinnych angażuje się w przedsięwzięcia w zakresie społecznej odpowiedzialności biznesu. Obejmują one głównie działania na rzecz społeczności lokalnej lub tradycyjne formy filantropii. 79 proc. biorących udział w badaniu uważa, że istnieje szansa, aby organizacje rodzinne takie jak ich stały się liderem w zakresie zrównoważonego rozwoju w biznesie (w porównaniu z 64 proc. na świecie). 54 proc. polskich przedsiębiorstw rodzinnych dostrzega wartość płynącą z uczciwego płacenia podatków, jak przystało na społecznie odpowiedzialny biznes (w porównaniu z 62 proc. na świecie).

Badaniu Firm Rodzinnych „Family Business Survey”, to globalne przedsięwzięcie, przeprowadzone wśród kluczowych decydentów w przedsiębiorstw rodzinnych w państwach, w których obecne jest PwC. Głównym celem projektu jest analiza wyzwań, trendów i możliwości, jakie pojawiają się przed biznesami rodzinnymi oraz poznanie ich opinii o wpływie kluczowych, w dzisiejszym świecie, tematów, na prowadzenie biznesu. W Badaniu Firm Rodzinnych „Family Business Survey 2023” wzięło udział 2.043 przedsiębiorców – przedstawicieli biznesów rodzinnych z 82 państw. Badanie trwało od 20 października 2022 roku do 22 stycznia 2023 r.

Centrum Informacji, źródło: BM/RaportCSR.pl, 22.05.2023