Zagadkowa decyzja sądu

„To zgoda na odbieranie z dnia na dzień zagranicznemu inwestorowi (tj. mającemu siedzibę w Szwajcarii – GECX Group) przedsiębiorstwa Onico Energia, które, półtora roku temu, w dobrej wierze, kupił i wykorzystując własne pieniądze, zaczął stawiać na nogi. Do tego bez wiarygodnego uzasadnienia ekonomicznego.” – Uważa w swoim stanowisku zarząd Onico Energia, odnosząc się w ten sposób do decyzji sądu o zabezpieczeniu. Według niej GECX Group ma zakaz rozporządzania i obciążania udziałów oraz akcji w zakupionego od Onico S.A. jesienią 2019 roku przedsiębiorstwa Onico Energia, – do czasu stwierdzenia ważności umowy sprzedaży GECX Group akcji Onico Energia.

„Decyzja sądu oznacza, że GECX Group traci prawo do decydowania o losach zakupionego półtora roku temu przedsiębiorstwa. To dla niego poważny cios wymierzony w niego samego, a także w jego klientów.” – Uważa zarząd Onico Energia w swoim stanowisku i dodaje, że zarówno dla zarządu tej firmy, jak i dla właściciela jej akcji (czyli GECX Group) oznacza to przyzwolenie na to, by odpowiedzialny, zagraniczny inwestor, który w dobrej wierze kupił za blisko 2.000.000 zł Onico Energia, zainwestował w nią znaczne środki (blisko 1.500.000 euro, a jego partnerzy – dodatkowe blisko 500.000 euro) i pokrył w znacznej mierze jej zadłużenie, został z dnia na dzień jej pozbawiony, i to wtedy, gdy zaczęła ona realnie wracać do prawidłowego działania.

„To bardzo dotkliwe uderzenie w nas i naszych klientów, a nade wszystko – w konieczny dla zagranicznych inwestycji klimat w Polsce. Jesteśmy tym głęboko zaniepokojeni i oczekujemy od sądu natychmiastowego, ponownego, rozpatrzenia sprawy.” – Utrzymuje zarząd należącej do GECX Group firmy Onico Energia. Zdaniem władz całość zdarzeń, będących konsekwencją tego postanowienia, układa się w ciąg faktycznego wywłaszczenia GECX Group bez uzyskania odszkodowania i bez zwrotu poniesionych na funkcjonowanie należącej do tego właściciela nakładów.

„Prawa GECX Group jako inwestora w dobrej wierze są ograniczane, i to w taki sposób, aby trwale pozbawić go rekompensaty i słusznego odszkodowania.” – Wyjaśnia zaistniały stan prawny zarząd ONICO Energia.

Powołuje się przy tym na zastrzeżenia wymienione przez pełnomocnika GECX Group w skierowanym do sądu zażaleniu. Jego zdaniem postanowienie to wydane zostało przez niewłaściwy sąd. Miał tu miejsce brak uprawdopodobnienia roszczenia i brak interesu prawnego wnioskodawcy. Zupełne pominięcie przez sąd argumentów zawartych w przesłanych mu przez pełnomocnika GECX Group pismach. Chodzi m.in. o brak jurysdykcji sądu polskiego oraz przypadki wprowadzania przez zarządcę restrukturyzacyjnego spółki ONICO S.A. sądu w błąd, co skutkowało wydaniem wadliwego orzeczenia w tej sprawie. Według niego sąd orzekał tylko na podstawie wersji jednej strony czyli zarządcy restrukturyzacyjnego ONICO S.A. Zarząd tej firmy twierdzi również, że sąd pominął wszystkie argumenty przedstawione mu przez pełnomocnika GECX Group.

„Jesteśmy zdziwieni takim potraktowaniem właściciela akcji naszej spółki, który zainwestował w nią swoje, i to znaczne, pieniądze, co zaczęło przynosić już konkretne efekty dla sytuacji finansowej Onico Energia. Nasze oburzenie budzi także całkowite zignorowanie klientów przedsiębiorstwa, wśród których są także podmioty publiczne. Decyzja sądu wpłynąć może bowiem na utrudnienie ich działalności. Zupełnie zagadkowe jest dla nas to, co zarządca chce zrobić z należącą do GECX Group firmą, bo do prowadzenia przez nią bieżącej działalności potrzebne jest doświadczenie i wiedza, a także znaczne środki finansowe – np. na konieczne depozyty zabezpieczające.” – Wskazuje w swoim stanowisku zarząd ONICO Energia. Wraz z GECX Group zwraca uwagę na negatywny wpływ działań zarządcy restrukturyzacyjnego na ogólny klimat towarzyszący inwestycjom zagranicznym w Polsce. Liczy, że, zgodnie z treścią złożonego zażalenia, sąd uwzględni je w całości, co pozwoli na odzyskanie przez Onico Energia możliwości normalnego prowadzenia bieżącej działalności i ponowne zaopatrywanie klientów w paliwa. Przypomina też, że wątpliwości co do działań zarządcy restrukturyzacyjnego ONICO S.A. ma też sama Onico S.A.

W kwietniu 2020 roku sąd powołał zarządcę restrukturyzacyjnego do upadłościowej i restrukturyzacyjnej obsługi spółki ONICO S.A., do której do jesieni 2019 roku należała firma ONICO Energia. Teraz zarządca ten żąda on zwrotu wszystkich zakupionych półtora roku temu akcji ONICO Energia od obecnego ich właściciela czyli GECX Group, uzasadniając to przedstawianą przez siebie wyceną akcji. Zlecił on ją prywatnemu podmiotowi. GECX Group wyraża wątpliwości co do jego rzetelności i prawidłowości sporządzonej przez niego wyceny. Przypomina też, że przed dokonaniem w 2019 roku transakcji kupna – sprzedaży ONICO Energia, obie jej strony zleciły dokonanie wyceny ONICO Energia m.in. dwóm renomowanym firmom audytorskim. GECX Group zleciło też dodatkową wycenę biegłemu rewidentowi. Ich wyniki są znane zarządcy restrukturyzacyjnemu ONICO S.A., lecz mimo to – jak wskazuje zarząd Onico Energia – nie wyraża on zainteresowania, aby jego ekspert spotkał się z ekspertami GECX Group – celem pilnego wyjaśnienia rozbieżności w wycenach.

List z żądaniem wydania udziałów i akcji Onico Energia zarządca restrukturyzacyjny ONICO S.A. przysłał do szwajcarskiej siedziby GECX Group pod koniec kwietnia 2021 r. Stało się to półtora roku po kupieniu przez GECX Group firmy ONICO Energia od ONICO S.A.

Stanowisko zarządu Onico Energia głosi, że zarządca restrukturyzacyjny ONICO S.A. nie potwierdził jak dotąd nawet, czy zamierza i czy będzie w stanie zwrócić należności, jakie za akcje ONICO Energia zapłacił GECX Group, a także środki, i to znaczne, jakie GECX Group zainwestował w ciągu ostatniego półtora roku w ONICO Energia.

Zarząd Onico Energia podkreśla, że właściciel wszystkich akcji tej firmy czyli GECX Group może uznać to za faktyczne wywłaszczenie nabytego przez niego legalnie i w dobrej wierze majątku bez odszkodowania, co z kolei stać się może powodem do wniesienia przez tego inwestora sprawy przed sądem międzynarodowym.

Centrum Informacji /MAZ/ 7.07.2021

Related Post