Znamy laureatów prac z zakresu nauk prawnych

 

Władze Instytutu Wymiaru Sprawiedliwości ogłosiły wyniki II edycji konkursu na najlepszą pracę doktorską i habilitacyjną z zakresu nauk prawnych.

Celem konkursu, organizowanego przez Instytut Wymiaru Sprawiedliwości, jest zwiększanie zainteresowania środowiska akademickiego tematyką prawną. W konkursie mogli wziąć udział autorzy prac, na podstawie których uzyskali stopień naukowy doktora lub doktora habilitowanego. W kategorii prac habilitacyjnych, za najlepszą, kapituła konkursu uznała pracę dr hab. Przemysława Litwiniuka: „Program Rozwoju Obszarów Wiejskich jako dokument programowy i źródło prawa rolnego”. Pracę, która wygrała w konkursie Instytutu, laureat obronił na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

dr hab. Przemysław Litwiniuk jest prawnikiem i samorządowcem, pełnił m. in. funkcję przewodniczącego Sejmiku Województwa Lubelskiego. Został też wyróżniony przez Ministerstwo Rolnictwa odznaką honorową „Zasłużony dla Rolnictwa” za osiągnięcia w dziedzinie rozwoju wsi i rynków rolnych.

Instytut Wymiaru Sprawiedliwości wyróżnił dodatkowo prace habilitacyjne dr hab. Marka Salamonowicza: „Treść i charakter prawny umowy o prace badawczo-rozwojowe” i dr hab. Anna Moszyńska:„Geneza prawa spadkowego w polskim kodeksie cywilnym z 1964 roku”. Kapituła nagrodziła też prace doktorskie: dr Marcina Rau: „Przestępstwa przeciwko dobrom kultury w międzynarodowym prawie karnym”, dr Michała Pawłuckiego: „Idea wspólnoty a wybrane paradygmaty naukowe i unormowania polskiego prawa pracy” oraz dr Marcina Śliwy: „Sprawiedliwość warunkowego umorzenia postępowania karnego”.

Instytut Wymiaru Sprawiedliwości jest państwową jednostką organizacyjną podległą Ministrowi Sprawiedliwości, prowadzącą działalność naukowo-badawczą z zakresu tworzenia, stosowania, aksjologii i społecznego funkcjonowania prawa oraz zjawisk przestępczości i patologii społecznej. Instytut Wymiaru Sprawiedliwości powstał w 1990 r.

Centrum Informacji /AB/ 05.10.2020

Related Post